هودانلود

لایه های زمین شناختی GIS

 1. جی آی اس حوضه آبریز رودخانه های کل مهران
 2. جی آی اس تیران و کرون
 3. جی آی اس خاک استان خراسان شمالی
 4. جی آی اس حوضه آبریز رودخانه های بین سفی
 5. جی آی اس حوضه آبریز رودخانه های تالش مرداب انزلی
 6. جی آی اس حوضه آبریز اردستان
 7. جی آی اس پیرانشهر
 8. جی آی اس جم
 9. جی آی اس بخش های ماه نشان
 10. جی آی اس خطوط هم تبخیر استان اصفهان
 11. جی آی اس برخوار و میمه
 12. جی آی اس بخش های نیریز
 13. جی آی اس خ
 14. جی آی اس حوضه آبریز رودخانه سفیدرود
 15. جی آی اس حوضه آبریز کویر ابرکوه سیرجان
 16. جی آی اس حوضه آبریز رودخانه های بین هر
 17. جی آی اس حوضه آبریز اصلی مرزی شرق و زیرحوضه های آن
 18. جی آی اس حوضه آبریز کویر ابرکوه
 19. جی آی اس جیرفت
 20. جی آی اس خاک استان لرستان
 21. جی آی اس تبریز
 22. جی آی اس حوضه آبریز هیرمند
 23. جی آی اس جاده های ارتباطی استان کرمان
 24. جی آی اس حوضه آبریز اصلی دریاچه ارومیه
 25. جی آی اس حوضه آبریز کویر لوت
 26. جی آی اس حوضه آبریز اصلی دریای خزر و زیرحوضه های آن
 27. جی آی اس جاده های ارتباطی استان البرز
 28. جی آی اس حوضه آبریز دق پترگان نمکزار خواف
 29. جی آی اس جاده های ارتباطی استان خراسان رضوی
 30. جی آی اس بروجن
 31. جی آی اس حوضه آبریز گاوخونی
 32. جی آی اس جاده های ارتباطی استان فارس
 33. جی آی اس حوضه آبریز رودخانه های بین قره
 34. جی آی اس جاده های ارتباطی استان خراسان جنوبی
 35. جی آی اس بندر ماهشهر
 36. جی آی اس جلفا
 37. جی آی اس بوشهر
 38. جی آی اس جاده های ارتباطی استان قزوین
 39. جی آی اس جاده های ارتباطی استان یزد
 40. جی آی اس حوضه آبریز رودخانه های بین بند
 41. جی آی اس بخش های ممسنی
 42. جی آی اس حوضه آبریز هیرمند
 43. جی آی اس حوضه آبریز رودخانه های بلوچستان جنوبی
 44. جی آی اس جاجرم
 45. جی آی اس جاده های ارتباطی استان قم
 46. جی آی اس خطوط هم تبخیر استان خراسان رضوی
 47. جی آی اس پاکدشت
 48. جی آی اس بخش های مسجد سلیمان
 49. جی آی اس بخش های مریوان
 50. جی آی اس خاک استان سمنان
 51. جی آی اس خاک استان کرمان
 52. جی آی اس حوضه آبریز اصلی خلیج فار
 53. جی آی اس خاک استان هرمزگان
 54. جی آی اس جاده های ارتباطی استان بوشهر
 55. جی آی اس حوضه آبریز اردستان ریگ زرین و سیاه کوه
 56. جی آی اس حوضه آبریز رودخانه های بلوچستان جنوبی
 57. جی آی اس حوضه آبریز رودخانه های بین قره
 58. جی آی اس حوضه آبریز اصلی دریاچه ارومیه
 59. جی آی اس حوضه آبریز اصلی دریای خزر و زیرحوضه های آن
 60. جی آی اس خاک استان گلستان
 61. جی آی اس حوضه آبریز رودخانه جراحی
 62. جی آی اس حوضه آبریز رودخانه کرخه
 63. جی آی اس حوضه آبریز رودخانه حله
 64. جی آی اس جاده های ارتباطی استان قزوین
 65. جی آی اس جاده های ارتباطی استان اردبیل
 66. جی آی اس جاده های ارتباطی استان گیلان
 67. جی آی اس حوضه آبریز گاوخونی
 68. جی آی اس جاده های ارتباطی استان اردبیل
 69. جی آی اس خاک استان خراسان جنوبی
 70. جی آی اس حوضه آبریز گاوخونی
 71. جی آی اس حوضه آبریز دق پترگان نمکزار خواف
 72. جی آی اس حوضه آبریز کویر ابرکوه سیرجان
 73. جی آی اس حوضه آبریز دق پترگان نمکزار خواف
 74. جی آی اس خرمبید
 75. جی آی اس جاده های ارتباطی استان گیلان
 76. جی آی اس جاده های ارتباطی استان خراسان جنوبی
 77. جی آی اس پارس آباد
 78. جی آی اس بخش های مانه و سملقان
 79. جی آی اس جاده های ارتباطی استان کرمانشاه
 80. جی آی اس خاک استان البرز
 81. جی آی اس بم
 82. جی آی اس حوضه آبریز رودخانه های بلوچستان جنوبی
 83. جی آی اس حوضه آبریز رودخانه های بین سفید رود و هراز
 84. جی آی اس خاک استان قم
 85. جی آی اس بخش های مریوان
 86. جی آی اس جاده های ارتباطی استان سمنان
 87. جی آی اس حوضه آبریز کویر لوت
 88. جی آی اس خرمبید
 89. جی آی اس حوضه آبریز اصلی خلیج فارس دریای عمانو زیرحوضه های آن
 90. جی آی اس حوضه آبریز اصلی قره قوم
 91. جی آی اس بیرجند
 92. جی آی اس حوضه آبریز دریاچه های طشک بختگان و مهارلو
 93. جی آی اس بخش های لالی
 94. جی آی اس بخش های کهنوج
 95. جی آی اس حوضه آبریز رودخانه های بین سفید رود و هراز
 96. جی آی اس جاده های ارتباطی استان همدان
 97. جی آی اس حوضه آبریز رودخانه ارس
 98. جی آی اس خاک استان آذربایجان شرقی
 99. جی آی اس بخش های ورامین
 100. جی آی اس جاده های ارتباطی استان کرمان